Герои войны в Афганистане

Babin Bikov Bolgov Budaev Chulin Emeliyanov Ershov Golosov Ilin Kadochkin Kalachikov Kosenko Krilov Krotik Kupriyanets Kuzmin Kuznetsov KuznetsovVM Lebedev Liurov Loginov Malishev Naavgustov Prozorov Pugachev Samarin Sapognikov Senin Shtarev Timoshin Urazov Viun Vorobiov

Поделиться ссылкой, пригласить друзей
  •  
  •  
  •  
  •